مجموعه تصاویری از سردخانه 

یکی از اولویت های اصلی ما کیفیت است و ما آماده هستیم که آن را به جهان نشان دهیم.​​​​​​​